1.  Postanowienia ogólne.
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.bloa.pl – firma Didwear sp. z o. o. ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin.
   2. BLOA – serwis pod adresem www.bloa.pl
   3. Formularz kontaktowy – formularz znajdujący się pod adresem www.bloa.pl/kontakt/ służący do nawiązania kontaktu z Właścicielem serwisu.
   4. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający rejestrację Użytkownika w serwisie BLOA.
   5. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
   6. Konto – wirtualna przestrzeń w ramach serwisu powstała na skutek rejestracji konta Użytkownika, gdzie użytkownik może publikować własne treści.
   7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
   8. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem BLOA, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
   9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem BLOA,
  2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
 2. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.
  1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
   1. publikowania artykułów
   2. publikowania grafik, zdjęć także w formie galerii
   3. publikowania osadzonych treści z innych serwisów takich jak YouTube, Facebook, Twitter i innych
   4. publikowania linków
   5. publikowania artykułów w formie list otwartych (artykuł może być rozbudowywany także przez innych Użytkowników) i zamkniętych
   6. publikowania artykułów w formie list rankingowych
   7. tworzenia i publikowania Memów
   8. tworzenia i publikowania quizów
   9. tworzenia i publikowania sond
   10. innych jakie Właściciel wprowadzi w ramach BLOA
  2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny. 
   W tym momencie wszystkie funkcje serwisu są całkowicie bezpłatne.
  3. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  4. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
  5. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
  6. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.
 3. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.
  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
   3. konto poczty e-mail.
  2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Zasad publikacji treści w trakcie korzystania z Serwisu.
  4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
  6. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
  7. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
  8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność). Należy podawać źródło zdjęć i innych materiałów jeśli tylko jest to możliwe.
  9. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
  10. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
  11. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
  12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
  13. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników
  14. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
  15. Treści publikowane w serwisie nie powinny zawierać treści: łamiących prawo, obraźliwych, wulgarnych, erotycznych, naruszających zasady współżycia społecznego, przekraczających granice dobrego smaku.
  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
  17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
  18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.
  19. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

Dodatkowe informacje: